Bài giảng Quản lý Tuệ Tuyền (Nghệ thuật của nhà quản lý của người Giám đốc thành công): Đĩa 3 - TS. Dư Thế Duy

Về EQ ở phần trước chúng ta đã nói về hai module lớn. Giờ chúng ta nhìn lại, module lớn thứ nhất đặc biệt nhấn mạnh EQ và IQ có gì khác nhau, nhất là mối quan hệ với EQ. Module lớn thứ hai là vấn đề nước ta sau khi cải cách mở cửa, tại sao lại chú trọng đến EQ như vậy. Đề tài tiếp theo của chúng ta là một sự chuyển tiếp, chuyển tiếp từ chỗ này sang đến module thứ ba, cũng tức là tổng chỉnh lý lại hai module lớn nói trên.