Luận văn thạc sĩ: Khảo sát sự hài lòng của sinh viên đối với hoạt động đào tạo tại trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia TP.HCM - Nguyễn Thị Thắm

Luận văn thạc sĩ: Khảo sát sự hài lòng của sinh viên đối với hoạt động đào tạo tại trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia TP.HCM - Nguyễn Thị Thắm được nghiên cứu với mục đích là việc khảo sát này nhằm phục vụ công tác đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo trường ĐH Khoa học Tự nhiên.