Luận văn Tốt nghiệp: Hoạch định chiến lược cạnh tranh cho Công ty bánh kẹo Hải Hà

Luận văn Tốt nghiệp: Hoạch định chiến lược cạnh tranh cho Công ty bánh kẹo Hải Hà được bố cục thành 2 chương: Chương I - Thực trạng xây dựng chiến lược sản phẩm của Công ty bánh kẹo Hải Hà, Chương II - Lựa chọn chiến lược sản phẩm và phương án thực thi chiến lược sản phẩm.