• Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Lập trình máy tính:...

  Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Lập trình máy tính trình độ trung cấp nghề là danh mục bao gồm các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh…) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà cơ sở dạy nghề phải có để tổ chức dạy và học cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học...

   68 p caodangnghe 26/09/2014 17 0

 • Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Lập trình máy tính:...

  Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Lập trình máy tính trình bày về yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính - cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học - mô đun, số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng tối thiểu đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun bắt buộc.

   92 p caodangnghe 26/09/2014 17 0

 • Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Kỹ thuật chế biến...

  Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Kỹ thuật chế biến món ăn: Trình độ Trung cấp nghề gồm 3 phần: Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học - mô đun, tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học - mô đun bắt buộc, danh mục thiết bị bổ sung theo môn học - mô đun tự chọn. Mời các bạn tham khảo.

   62 p caodangnghe 26/09/2014 14 0

 • Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Kỹ thuật chế biến...

  Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Kỹ thuật chế biến món ăn trình độ cao đẳng nghề là danh mục bao gồm các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh…) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà cơ sở dạy nghề phải có để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên và lớp...

   74 p caodangnghe 26/09/2014 15 0

 • Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Hướng dẫn du lịch:...

  Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Hướng dẫn du lịch trình độ trung cấp nghề là danh mục bao gồm các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh…) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà cơ sở dạy nghề phải có để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý...

   36 p caodangnghe 26/09/2014 14 0

 • Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Hướng dẫn du lịch:...

  Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Hướng dẫn du lịch trình độ cao đẳng nghề là danh mục bao gồm các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh…) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà cơ sở dạy nghề phải có để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên và lớp học lý...

   48 p caodangnghe 26/09/2014 14 0

 • Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Công nghệ ô tô:...

  Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Công nghệ ôtô trình độ Cao đẳng nghề là danh mục các loại thiết bị (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh…) dạy nghề và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà cơ sở dạy nghề phải có để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 học...

   189 p caodangnghe 26/09/2014 22 1

 • Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Công nghệ ô tô:...

  Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Công nghệ ôtô trình độ Trung cấp nghề là danh mục các loại thiết bị (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh…) dạy nghề và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà cơ sở dạy nghề phải có để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 học...

   155 p caodangnghe 26/09/2014 21 1

 • Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề cắt gọt kim loại:...

  Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Cắt gọt kim loại trình độ trung cấp nghề là danh mục các loại thiết bị (nhóm thiết bị, mô hình, cắt gọt, đo kiểm, thiết bị phụ trợ…) dạy nghề và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà cơ sở dạy nghề phải có để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 học...

   155 p caodangnghe 26/09/2014 21 1

 • Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Cắt gọt kim loại:...

  Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Cắt gọt kim loại trình độ Cao đẳng nghề là danh mục các loại thiết bị (nhóm thiết bị, mô hình, cắt gọt, đo kiểm, thiết bị phụ trợ…) dạy nghề và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà cơ sở dạy nghề phải có để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 học...

   149 p caodangnghe 26/09/2014 22 1

 • Sổ tay đầu tư và quản lý trang thiết bị dạy nghề

  Sổ tay đầu tư và quản lý trang thiết bị dạy nghề gồm 3 phần. Phần 1 giời thiệu quy trình đầu tư nâng cấp trang thiết bị mà các trung tâm. Phần 2 ghi nhận quy trình quản lý trang thiết bị. Phần 3 đưa ra một số kinh nghiệm trong quá trình thực hiện. Mời các bạn tham khảo.

   60 p caodangnghe 26/09/2014 25 0

 • Công báo số 553 + 554/Ngày 25-08-2012

  Công báo số 553 + 554/Ngày 25-08-2012 ban hành về danh mục thiết bị tồi thiểu dạy nghề Công nghệ chế biến chè.

   79 p caodangnghe 26/09/2014 21 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật