• Nghị quyết Số: 04-NQ/TW

  Nghị quyết Số: 04-NQ/TW về đổi mới và tăng cường công tác vận động phụ nữ trong tình hình mới.

   7 p caodangnghe 11/09/2018 8 0

 • Thông tư liên tịch Số: 06/1998/TTLT-BKH-BTC

  Thông tư liên tịch Số: 06/1998/TTLT-BKH-BTC thông tư liên tịch của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính số 06/1998/TTLT-BKH-BTC ngày 14 tháng 8 năm 1998 hướng dẫn cơ chế quản lý vốn đối ứng cho các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).

   6 p caodangnghe 11/09/2018 8 0

 • Quyết định Số: 06/2006/QĐ-BLĐTBXH

  Quyết định Số: 06/2006/QĐ-BLĐTBXH quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều trong quy định về thủ tục thành lập và đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề ban hành kèm theo quyết định số 05/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 10/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

   3 p caodangnghe 11/09/2018 8 0

 • Quyết định Số: 06/2008/QĐ-BLĐTBXH

  Quyết định Số: 06/2008/QĐ-BLĐTBXH quyết định ban hành chương trình môn học giáo dục thể chất dùng cho các trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề.

   15 p caodangnghe 11/09/2018 8 0

 • Quyết định Số: 06/2010/QĐ-UBND

  Quyết định Số: 06/2010/QĐ-UBND quyết định về việc phê duyệt quy hoạch phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tỉnh Bắc Ninh đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020.

   9 p caodangnghe 11/09/2018 8 0

 • Quyết định Số: 27/2007/QĐ-BLĐTBXH

  Quyết định Số: 27/2007/QĐ-BLĐTBXH quyết định ban hành chương trình môn học giáo dục quốc phòng – an ninh dùng trong các trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề.

   15 p caodangnghe 11/09/2018 8 0

 • Quyết định Số: 29/2011/QĐ-TTg

  Quyết định Số: 29/2011/QĐ-TTg quyết định ban hành danh mục ngành, lĩnh vực được hưởng mức lãi suất ưu đãi khi vay lại nguồn vốn vay ODA của Chính phủ.

   4 p caodangnghe 11/09/2018 8 0

 • Thông tư Số: 29/2011/TT-BLĐTBXH

  Thông tư Số: 29/2011/TT-BLĐTBXH thông tư quy định về đăng ký hoạt động dạy nghề.

   32 p caodangnghe 11/09/2018 8 0

 • Quyết định Số: 68/2000/QĐ-BCN

  Quyết định Số: 68/2000/QĐ-BCN quyết định về việc thành lập công ty xuất khẩu lao động và hợp tác đào tạo với nước ngoài trực thuộc Trường cao đẳng công nghiệp Hà Nội.

   3 p caodangnghe 11/09/2018 8 0

 • Thông tư liên tịch Số: 06/1998/TTLT-BKH-BTC

  Thông tư liên tịch Số: 06/1998/TTLT-BKH-BTC thông tư liên tịch của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ tài chính số 06/1998/TTLT-BKH-BTC ngày 14 tháng 8 năm 1998 hướng dẫn cơ chế quản lý vốn đối ứng cho các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).

   6 p caodangnghe 11/09/2018 8 0

 • Quyết định Số: 06/2006/QĐ-BLĐTBXH

  Quyết định Số: 06/2006/QĐ-BLĐTBXH quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều trong quy định về thủ tục thành lập và đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề ban hành kèm theo quyết định số 05/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 10/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

   3 p caodangnghe 11/09/2018 8 0

 • Quyết định Số: 06/2008/QĐ-BLĐTBXH

  Quyết định Số: 06/2008/QĐ-BLĐTBXH quyết định ban hành chương trình môn học giáo dục thể chất dùng cho các trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề.

   15 p caodangnghe 11/09/2018 8 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật