• Lý luận chung về tổ chức công tác kế toán vật liệu trong...

    Lý luận chung về tổ chức công tác kế toán vật liệu trong các doanh nghiệp trình bày về sự cần thiết của công tác kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất, phân loại và tính giá nguyên vật liệu, hạch toán kế toán chi tiết nguyên vật liệu, hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu, hạch toán dự phòng giảm giá nguyên vật liệu tồn kho, hệ thống sổ sách sử dụng trong kế toán...

     19 p caodangnghe 14/10/2018 21 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật