• Overseas Development Administration

  Management of overseas development presented Towards a new Approach to cost-benefit analysis, The comparative education literature, The educational effectiveness literature, Criticisms of CBA in third world countries, Some cost-benefit results, Other techniques in educational planning, An alternative approach to rates-of-return.

   65 p caodangnghe 15/10/2014 34 0

 • Deficit Finance

  Deficit Finance discusses problems in measuring the size of the debt, who bears its burden, and the circumstances under which debt is a suitable way to finance gov-ernment expenditures.

   18 p caodangnghe 15/10/2014 30 0

 • Cost-Benefit Analysis in Public Project Appraisal

  The main tasks of public projects are to provide pub-lic services to community - most often of non-profit pro-file. The main problem is to choose the best one among others in certain needs and terms. Cost-Benefit Analysis in Public Project Appraisal Invite you to refer to grasp details.

   6 p caodangnghe 15/10/2014 27 0

 • History of the Lobbying Disclosure Act

  “Lobbying” is the process of peti tioning government to influence public policy. This right is one of the most treasured rights in a democracy. Specifically recognized in the Magna Carta of 1215, the right to petition our government was repeatedly affirmed in colonial American treatises, the Declaration of Independence and post-revolutionary federal and state constitutions, including the Bill of Rights. In colonial times, written petitions to local governments were usually simple and...

   9 p caodangnghe 15/10/2014 26 0

 • Lobbying Transparency and Ethics Act

  Lobbying Transparency and Ethics Act The purpose of this bill is to foster transparency in the lobbying of public office holders and to ensure that lobbying activ ities are properly conducted. The bill further provides that certain information concerning lobbyists and their activities will be entered and kept up to date in a public registry, notabl y information as to the subject-matter of lobbying activities. A Lobbyists Regi strar will be designated to keep the registry of lobbyists.

   20 p caodangnghe 15/10/2014 27 0

 • Bài giảng Phân cấp tài chính - PGS.TS. Sử Đình Thành

  Mời các bạn cùng tham khảo Bài giảng Phân cấp tài chính trình bày những vấn đề cơ bản về phân cấp, những nội dung quan trọng của phân cấp tài chính, vay nợ của chính quyền địa phương, các khoản chuyển giao giữa trung ương và địa phương.

   48 p caodangnghe 15/10/2014 28 0

 • Lectures Public Finance and Public Policy: State and Local Government...

  Lectures Public Finance and Public Policy: State and Local Government Expenditures presented Spending and Revenue of State and Local Governments, The Tiebout Model, Problems with the Tiebout Model, Evidence on the Tiebout Model, Optimal Fiscal Federalism.

   54 p caodangnghe 15/10/2014 25 0

 • Bài giảng Nhập môn Tài chính công: Tại sao phải nghiên cứu...

  Dưới đây là Bài giảng Nhập môn Tài chính công: Tại sao phải nghiên cứu tài chính công - PGS.TS. Sử Đình Thành trình bày về các quan điểm về vai trò chính phủ, vai trò thích hợp của chính phủ trong nền kinh tế, sự thất bại thị trường, tái phân phối thu nhập, quy mô của chính phủ.

   18 p caodangnghe 15/10/2014 24 0

 • Bài giảng Tài chính công: Kinh tế chính trị - PGS.TS. Sử Đình...

  Nội dung Bài giảng Tài chính công: Kinh tế chính trị trình bày về: Mô hình định giá Lindahl, giả thuyết mô hình cử tri trung gian, vận động hành lang, chu kỳ kinh doanh có tính chính trị, ý nghĩa sự thất bại của chính phủ.

   53 p caodangnghe 15/10/2014 23 0

 • Bài giảng Tài chính công: Phân tích chi phí - Lợi ích - PGS.TS....

  Bài giảng Tài chính công: Phân tích chi phí - Lợi ích - PGS.TS. Sử Đình Thành trang bị các kiến thức về cách đo lường chi phí hiện tại, định giá thời gian tiết kiệm, định giá trị con người, chi phí ngân sách và những vấn đề khác trong phân tích chi phí và lợi ích.

   44 p caodangnghe 15/10/2014 20 0

 • Bài giảng Tài chính công: Ngoại tác - PGS.TS. Sử Đình Thành

  Nội dung Bài giảng Tài chính công trình bày các kiến thức về lý thuyết ngoại tác, những vấn đề đối với giải pháp Coasian, phân biệt cách tiếp cận giá và số lượng để giải quyết vấn đề ngoại tác, định lý Coase, ngoại tác tích cực.

   69 p caodangnghe 15/10/2014 22 0

 • Bài giảng Tài chính công: Hàng hóa công - PGS. TS. Sử Đình Thành

  Bài giảng Tài chính công: Hàng hóa công - PGS. TS. Sử Đình Thành cho thấy vai trò của chính phủ trong việc cung cấp hàng hóa công và cho thấy khu vực tư có khuynh hướng cung cấp dưới mức tiềm năng của họ. Từ đây nẩy sinh khái niệm “chèn lấn” “crowd-out” nghĩa là ở đâu có sự cung cấp công thì sẽ dẫn đến thay thế cung cấp tư nhân.

   50 p caodangnghe 15/10/2014 20 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật